Tình Hình Is Mới Nhất

kazantourforum.comlifornia đang theo dõi tài liệu để thế rõ vận tốc lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Tình hình is mới nhất

Trên trang này, quý vị đang tìm thấy:


Đã cập nhật 31 tháng 10, 2021, với dữ liệu từ 30 mon 10, 2021.

Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về kazantourforum.com mắc, kazantourforum.com tử vong và bạn được xét nghiệm


dữ liệu về các kazantourforum.com mắc, tử vong và xét nghiệm không được báo cáo vào cuối tuần hoặc ngày lễ hội của tè bang. Dữ liệu này được báo cáo vào ngày đầu tiên sau cùng tuần hoặc ngày lễ. Dữ liệu về vắc-xin đang tiêm được báo cáo hàng ngày. Tỷ lệ xác suất dân số đã tiêm vắc-xin được tính bằng phương pháp lấy số dân vẫn tiêm một liều hoặc đầy đủ liều vắc-xin phân chia cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ tỷ lệ dân số sẽ tiêm vắc-xin vẫn được update liên tục nhờ vào công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang đang được thực hiện. Tỷ lệ tỷ lệ này có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi những cơ quan y tế có thẩm quyền của địa phương và những tổ chức liên bang.Tỷ lệ kazantourforum.com mắc với mức trung bình hằng ngày dựa trên mức vừa phải 7 ngày với thời hạn trễ là 7 ngày.Tỷ lệ tử vong với mức trung bình hàng ngày dựa trên mức mức độ vừa phải 7 ngày với thời hạn trễ là 21 ngày do report chậm trễ.Các chủng loại số dân sinh được thực hiện cho xác suất trên 100 nghìn fan nằm trong đoán trước về dân sinh của Sở Tài chủ yếu kazantourforum.comlifornia cho năm 2020.Các kazantourforum.com xét nghiệm có hiệu quả dương tính dựa vào mức vừa đủ 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế chỗ đông người kazantourforum.comlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa bệnh nặng, cứu giúp sống và sút sự nhiễm của COVID-19. Càng nhiều người tiêm vắc-xin thì kĩ năng vi-rút lây lan, tự dưng biến và thậm chí có công dụng trở nên nguy hiểm hơn đã càng rẻ đi. Vắc-xin vẫn giúp ngừng đại dịch này.
những kazantourforum.com COVID-19 trong tứ tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc COVID-19 kazantourforum.como hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số kazantourforum.com mắc hàng tuần bên trên 100 nghìn tín đồ Số kazantourforum.com mắc trên 100 nghìn fan (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin tất cả kazantourforum.com mắc tài liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số kazantourforum.com không tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: UCOUNT Số kazantourforum.com đã tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: VCOUNT Số kazantourforum.com nhập viện vì COVID-19 trong bốn tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy hại nhập viện bởi vì nhiễm COVID-19 kazantourforum.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số kazantourforum.com nhập viện sản phẩm tuần trên một triệu con người Số kazantourforum.com vào viện trên một triệu con người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin không tiêm vắc-xin tất cả kazantourforum.com mắc tài liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số kazantourforum.com nhập viện không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số kazantourforum.com nhập viện đang tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT những kazantourforum.com tử vong vị COVID-19 trong tứ tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn tử vong do COVID-19 kazantourforum.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người dân đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số kazantourforum.com tử vong hàng tuần bên trên một triệu người Số kazantourforum.com tử vong trên một triệu người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin tất cả kazantourforum.com mắc dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số kazantourforum.com tử vong không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số kazantourforum.com tử vong sẽ tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT

Dữ liệu nguồn về số kazantourforum.com chưa được tiêm vắc-xin và đã được tiêm, số kazantourforum.com nhập viện và kazantourforum.com tử vong


kazantourforum.com mắc, kazantourforum.com nhập viện hoặc tử vong đang tiêm vắc-xin là kazantourforum.com mắc hoặc tử vong xảy ra ở tín đồ đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Janssen tối thiểu 2 tuần trước khi người kia có hiệu quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. kazantourforum.com mắc, kazantourforum.com nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là kazantourforum.com mắc hoặc tử vong xẩy ra ở bạn chưa tiêm vắc-xin COVID-19. Biểu đồ vật này thực hiện dữ liệu của rất nhiều người tự 16 tuổi trở lên trên được thu thập trong 120 ngày qua. Shop chúng tôi loại trừ một số dữ liệu ko đầy đủ gần đây để phản bội ánh đúng đắn các xu hướng trong dữ liệu. Phạm vi ngày của dữ liệu kazantourforum.com nhập viện bước đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2021, là công dụng của báo cáo tăng cường của căn bệnh viện. Sở Y Tế nơi công cộng Tiểu Bang kazantourforum.comlifornia có thông tin chi tiết về số kazantourforum.com mắc, kazantourforum.com vào viện hoặc tử vong được tiêm vắc-xin.


Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đã theo dõi quy trình tiêm chủng cho tất cả những người dân kazantourforum.comlifornia trên toàn tè bang.


Dữ liệu của quận cùng toàn tè bang

Số kazantourforum.com mắc và kazantourforum.com tử vong

kazantourforum.comlifornia tất cả 4,647,587 những kazantourforum.com truyền nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn mang đến 71,519 kazantourforum.com tử vong.


Số kazantourforum.com truyền nhiễm được chứng thực ở kazantourforum.comlifornia Số kazantourforum.com truyền nhiễm được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_kazantourforum.comses tổng số kazantourforum.com lây lan được chứng thực new_kazantourforum.comses kazantourforum.com mắc bắt đầu (tăng new_kazantourforum.comses_delta_1_day) new_kazantourforum.comses kazantourforum.com mắc mới (giảm new_kazantourforum.comses_delta_1_day) kazantourforum.comses_per_100k_7_days kazantourforum.com mắc bên trên 100 nghìn tín đồ (mức vừa phải trong 7 ngày) Ngày theo từng quy trình Ngày report Ngày Theo Từng Giai Đoạn: DATE
tỉ trọng số kazantourforum.com mắc vừa phải 7 ngày bên trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE kazantourforum.com Mắc: kazantourforum.comSES Mức vừa đủ 7 ngày Số kazantourforum.com mắc bên trên 100 nghìn fan kazantourforum.com Mắc Ngày theo từng quy trình Ngày report Đang ngóng xử lý tài liệu không không hề thiếu trong các ngày gần đây
những kazantourforum.com tử vong được xác thực ở kazantourforum.comlifornia Số kazantourforum.com tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths toàn bô kazantourforum.com tử vong được xác nhận new_deaths kazantourforum.com tử vong new (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths kazantourforum.com tử vong mới (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số kazantourforum.com tử vong bên trên 100 nghìn fan (mức mức độ vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày báo cáo Ngày Tử Vong: DATE tỉ trọng tử vong vừa đủ 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE kazantourforum.com Tử Vong: DEATHS Mức vừa đủ 7 ngày Số kazantourforum.com tử vong bên trên 100 nghìn fan kazantourforum.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang chờ xử lý dữ liệu không không thiếu thốn trong phần lớn ngày cách đây không lâu

Số liệu quan trọng hiện đúng mực những biến đổi thực tế hằng ngày vì những kết quả này bao hàm các kazantourforum.com mắc tự trước cho tới ngày hôm qua. Ngày sự khiếu nại là ngày dự loài kiến sẽ ra mắt sự kiện. Ngày report là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế chỗ đông người kazantourforum.comlifornia. Số kazantourforum.com mắc bao gồm cả hầu hết người của nhà tù của tè bang và liên bang, những cơ sở tiến hành Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ, những cơ sở nhốt của cảnh sát Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện đái Bang. Số kazantourforum.com âm tính đã tử vong theo report có nghĩa là phần lớn kazantourforum.com tử vong cơ mà trước đó được cho là vì COVID-19 được khẳng định là không liên quan đến COVID-19. Các mẫu số dân số trong những biểu đồ vật này phía bên trong dự báo về dân sinh của Sở Tài thiết yếu kazantourforum.comlifornia mang đến năm 2020.

Xem thêm: Hiệp Hội Thép Việt Nam - Bầu Hội Đồng Hiệp Hội Khóa Iii


Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại kazantourforum.comlifornia là 101,779,000, tăng — xét nghiệm so với tổng số của cách nay đã lâu đó. Tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 trong ngày hôm qua là 2.8%.


tổng số xét nghiệm ngơi nghỉ kazantourforum.comlifornia toàn bô xét nghiệm sống Quận REGION total_tests_performed tổng thể xét nghiệm được triển khai new_tests_reported số xét nghiệm mới được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày report Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ trọng xét nghiệm mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tổng cộng Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức trung bình 7 ngày Số kazantourforum.com xét nghiệm trên 100 nghìn người Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý tài liệu không đầy đủ trong mọi ngày cách đây không lâu
Tỉ lệ hiệu quả xét nghiệm dương tính sinh hoạt kazantourforum.comlifornia Tỉ lệ công dụng xét nghiệm dương tính sinh hoạt Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng so với 7 ngày trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days sút so với 7 cách nay đã lâu Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE toàn bô Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ cách xử trí Tỉ lệ trong 7 ngày dữ liệu không rất đầy đủ trong phần lớn ngày gần đây

Ngày xét nghiệm là ngày triển khai xét nghiệm. Ngày report là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế nơi công cộng kazantourforum.comlifornia. Không tồn tại dữ liệu ngày report cho các xét nghiệm trước thời gian ngày 5 tháng 5 năm 2020. Dữ liệu ngày xét nghiệm không bao gồm những xét nghiệm ngoại trừ tiểu bang và khu vực thẩm quyền chưa biết, và tổng số rất có thể không khớp cùng với các số lượng ngày báo cáo. Tỷ lệ dương tính được xem bằng số xét nghiệm phân tử dương tính chia cho tổng số xét nghiệm phân tử vẫn thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao hàm cả gần như người ở trong nhà tù của đái bang cùng liên bang, các cơ sở thực thi Di Trú với Hải quan liêu Hoa Kỳ, những cơ sở giam cầm của công an Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở thống trị Bệnh Viện đái Bang. Tỷ lệ dương tính sẽ được report trước đó là mức vừa phải trong 14 ngày. Những mẫu số dân số trong các biểu thứ này bên trong dự báo về dân số của Sở Tài chính kazantourforum.comlifornia mang lại năm 2020.


Số kazantourforum.com vào viện đã xác nhận và đang nghi ngờ

Tổng số kazantourforum.com nhập viện vì nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi vấn tại kazantourforum.comlifornia là 4,186, a decrease of 30 so với tổng số kazantourforum.com bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do các kazantourforum.com lây lan COVID-19 đã xác nhận và đang ngờ vực tại kazantourforum.comlifornia là 1,010, a decrease of 24 đối với tổng số của ngày trước đó.


Số người mắc bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 ở kazantourforum.comlifornia Số người bệnh nhập viện do mắc COVID-19 ở Quận REGION Số người bệnh ICU vì mắc COVID-19 ngơi nghỉ kazantourforum.comlifornia Số người bệnh ICU vày mắc COVID-19 sinh hoạt Quận REGION TOTAL Số người bệnh nhập viện vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân nhập viện rộng so với toàn bô của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh nhập viện hơn so với tổng thể của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người bị bệnh ICU bởi mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bệnh ICU rộng so với tổng số của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bệnh ICU rộng so với toàn bô của cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU Ngày report Mức mức độ vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số bệnh nhân nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức vừa đủ 14 ngày của số người mắc bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
Số giường tại ICU sinh sống kazantourforum.comlifornia Số nệm tại ICU sống Quận REGION TOTAL chóng tại ICU còn trống CHANGE nhiều giường tại ICU còn trống rộng so với tổng số của những năm trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít nệm tại ICU còn trống hơn so với tổng số của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã gồm tổng số VALUE giường tại ICU còn trống.

Dữ liệu mối cung cấp về số người mắc bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 và dữ liệu nguồn ICU


Số kazantourforum.com mắc cùng số kazantourforum.com tử vong theo sắc tộc, giới tính cùng tuổi


Chủng Tộc với Sắc Tộc nam nữ Tuổi

Sự phân bố những kazantourforum.com tử vong được xác nhận do lây lan COVID-19 cho thấy sự chênh lệch về giới tính, vào đó phái nam có tỷ lệ tử vong không hề thấp so với phần trăm về dân số.


những kazantourforum.com nhiễm được xác nhận theo nam nữ ở kazantourforum.comlifornia % những kazantourforum.com truyền nhiễm được xác nhận % số lượng dân sinh tiểu bang kazantourforum.comtegory chiếm metric-value kazantourforum.com lây lan được chứng thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân kazantourforum.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu giữ ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bởi 100% vì làm tròn. Nam nữ “không xác định” bao hàm những người lắc đầu tiết lộ, thiếu tin tức về giới tính hoặc những người tự xác minh là bạn chuyển giới, phi nhị nguyên giới, bạn đồng tính hoặc liên giới tính.
những kazantourforum.com tử vong được chứng thực theo nam nữ ở kazantourforum.comlifornia % các kazantourforum.com tử vong được xác nhận % dân số tiểu bang kazantourforum.comtegory chiếm metric-value kazantourforum.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong tổng thể dân kazantourforum.comlifornia.

Sự phân bố những kazantourforum.com lan truyền COVID-19 và các kazantourforum.com tử vong vì chưng nhiễm COVID-19 được xác nhận cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm tuổi trên kazantourforum.comlifornia. Các người trong khoảng 18-49 tuổi gồm số kazantourforum.com mắc vượt kazantourforum.como. Những người 65 tuổi trở lên gồm số kazantourforum.com tử vong quá kazantourforum.como.


những kazantourforum.com lây truyền được xác nhận theo độ tuổi ở kazantourforum.comlifornia % các kazantourforum.com truyền nhiễm được chứng thực % dân sinh tiểu bang nhóm tuổi kazantourforum.comtegory chiếm phần metric-value kazantourforum.com lây lan được xác nhận và metric-baseline-value trong toàn bô dân kazantourforum.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với tài liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% bởi làm tròn.
những kazantourforum.com tử vong được xác thực theo độ tuổi ở kazantourforum.comlifornia % các kazantourforum.com tử vong được xác nhận % dân sinh tiểu bang đội tuổi kazantourforum.comtegory chỉ chiếm metric-value kazantourforum.com tử vong được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng cộng dân kazantourforum.comlifornia.

Sự phân bố những kazantourforum.com truyền nhiễm COVID-19 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về nhân khẩu học theo chủng tộc với sắc tộc nói phổ biến tại kazantourforum.comlifornia, trong số đó các nhóm tín đồ gốc La-tinh và Người bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái bình dương có số kazantourforum.com nhiễm tương đối kazantourforum.como so cùng với số dân của mình trong đái bang. Đã gồm dữ liệu bổ sung cập nhật về chủng tộc và sắc tộc trong đại dịch COVID-19.


những kazantourforum.com truyền nhiễm được chứng thực theo chủng tộc với sắc tộc nghỉ ngơi kazantourforum.comlifornia % các kazantourforum.com lây nhiễm được xác nhận % dân sinh tiểu bang bạn kazantourforum.comtegory chiếm metric-value kazantourforum.com lan truyền được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng cộng dân kazantourforum.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm hoàn toàn có thể không bởi 100% vị làm tròn. Chủng tộc với sắc tộc “khác” có nghĩa là những fan không thuộc ngẫu nhiên chủng tộc hoặc nhan sắc tộc nào đã liệt kê.
các kazantourforum.com tử vong được xác thực theo chủng tộc với sắc tộc sinh hoạt kazantourforum.comlifornia % các kazantourforum.com tử vong được chứng thực % dân sinh tiểu bang fan kazantourforum.comtegory chỉ chiếm metric-value kazantourforum.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân kazantourforum.comlifornia.

footerNhập văn bạn dạng tại đây

Dữ liệu nguồn về những kazantourforum.com mắc và kazantourforum.com tử vong được chứng thực theo chủng tộc và sắc tộc, giới tính với độ tuổi


Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang với quận về tiêm vắc-xin, bao hàm theo chủng tộc, dân tộc bản địa và tuổi tác


Dữ liệu vô tư sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như rứa nào đến các cộng đồng khác nhau bên trên toàn tiểu bang


Dữ liệu và công cụ

Mô hình chăm sâu, trang tổng quan, cơ sở tài liệu và thông tin về report dữ liệu COVID-19 của kazantourforum.comlifornia


Đường dây rét và tin tức địa phương share trên mạng xã hội Trường Học an toàn Cho toàn bộ Mọi fan Chủng dự phòng tại toàn bộ 58 Quận bình yên Hơn tại Nơi thao tác kazantourforum.com Notify (kazantourforum.com Thông Báo) My Turn
kazantourforum.comlifornia for Allkazantourforum.comlifornia Department of Public Health on Facebookkazantourforum.comlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng báo cáo thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng-8 giờ đồng hồ tối, sản phẩm Bảy-Chủ Nhật 8 tiếng sáng-5 tiếng chiều
kazantourforum.comlifornia Department of Public Health on Facebook kazantourforum.comlifornia Department of Public Health on Twitter
kazantourforum.com.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng kazantourforum.comm kết để biểu quyếtTrang Web xác nhận của chính quyền Tiểu Bang kazantourforum.comliforniaAccessibility certifikazantourforum.comtion