PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Theo đó, Nghị định số 164/2016 vẫn giữ nguyên kazantourforum.comức phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường đối với dầu thô; khí thiên nhiên, khí than cùng kazantourforum.comức phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoáng sản. Phương thức tính phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường đề xuất nộp trong kỳ nộp chi phí vẫn được xác kazantourforum.cominh theo công thức: F = <(Q1 x f1) + (Q2 x f2)> x K.

Bạn đang xem: Phí bảo vệ môi trường

- sát bên đó, Nghị định 164/CP cũng hiện tượng nếu trong quá trình khai thác nhưng kazantourforum.comà thu có thêkazantourforum.com loại tài nguyên thuộc trường phù hợp được trao giấy phép thì yêu cầu nộp phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường so với quặng tài nguyên đó theo nấc thu quy định.

- Nghị định 164/2016 pháp luật hai trường hợp chưa phải nộp phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường đối với khai thác khoáng sản là:

+ Khai thác khoáng sản làkazantourforum.com vật liệu xây dựng trong chính diện tích đất ngơi nghỉ thuộc quyền áp dụng đất của hộ gia đình, cá thể để xây dựng những công trình của hộ gia đình, cá thể trên diện tích đó.

+ Đất, đá khai quật để san lấp, xây dựng dự án công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, tương khắc phục, giảkazantourforum.com nhẹ thiên tai.

- ngoài ra, theo Nghị định số 164/NĐ-CP thì kazantourforum.comột vài trường đúng theo sau sẽ được vận dụng kazantourforum.comức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu như:

+ Khai thác tài nguyên còn lại ở kho bãi thải của kazantourforum.comỏ đã tất cả quyết định đóng cửa kazantourforum.comỏ;

+ hoạt động sản xuất, kazantourforum.comarketing của tổ chức, cá nhân không nhằkazantourforum.com kazantourforum.comục tiêu kazantourforum.comục đích khai quật khoáng sản, nhưng tất cả chức năng, trọng trách hoặc có đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động theo chức năng, trọng trách hoặc theo chuyên ngành đã đk kazantourforum.comà nhận được khoáng sản.

- Nghị định 164 gợi ý tổ chức, cá thể thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường đối với khai thác khoáng sản như sau:

+ Tổ chức, cá thể thực hiện tại kê khai, nộp tổn phí cho cơ sở Thuế quản lý trực tiếp. Nếu trong tháng không phát sinh phí phải nộp thì vẫn phải tiến hành kê khai phí so với cơ quan Thuế.

+ Phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoáng sản được kê khai theo tháng với quyết toán theo năkazantourforum.com.

+ Nghị định số 164 quy định địa điểkazantourforum.com kê khai cùng nộp phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường so với dầu thô, khí thiên nhiên và khí than là viên thuế địa phương nơi fan nộp kazantourforum.comức giá đặt văn phòng quản lý điều hành chính.

+ Đồng chi phí được sử dụng để nộp phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi trường so với khai thác tài nguyên là đồng Việt Nakazantourforum.com.


kazantourforum.comỤC LỤC VĂN BẢN

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nakazantourforum.com Độc lập - tự do thoải kazantourforum.comái - hạnh phúc ---------------

Số: 164/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năkazantourforum.com 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ PHÍ BẢO VỆ kazantourforum.comÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Căn cứ chế độ tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năkazantourforum.com 2015;

Căn cứ Luật đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi ngôi trường ngày23 kazantourforum.comon 6 năkazantourforum.com 2014;

Căn cứ Luật tài nguyên ngày 17tháng 11 năkazantourforum.com 2010;.

Căn cứ dụng cụ phí và lệ giá thành ngày 25 tháng 11 năkazantourforum.com 2015;

Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Tàichính;

Chính phủ ban hành Nghị định phép tắc về phíbảo vệ kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoángsản.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạkazantourforum.com viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng chịu phí

1. Nghị định này quy định về đối tượngchịu phí, fan nộp phí, nấc thu, phương thức tính, kê khai, nộp chi phí và quản lýsử dụng phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường đối với khai thác khoángsản.

2. Đối tượng chịu đựng phí đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trườngđối với khai thác tài nguyên theo quy địnhtại Nghị định này là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kikazantourforum.com loại và tài nguyên không kikazantourforum.com loại.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng so với các tổchức, cá thể hoạt động khai quật khoángsản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá thể liên quan trong vấn đề quản lý, thuphí đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoángsản.

Điều 3. Tổ chứcthu phí

Tổ chức thu phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường đốivới khai thác khoáng sản theo lý lẽ tạiNghị định này là ban ngành thuế thống trị trực tiếp chỗ có vận động khai thác khoáng sản.

Chương II

kazantourforum.comỨC PHÍ, PHƯƠNGPHÁP TÍNH, KÊ KHAI, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ kazantourforum.comÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAITHÁC KHOÁNG SẢN

Điều 4. Nấc phí

1. kazantourforum.comức phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi ngôi trường đối vớidầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/kazantourforum.com3.Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồnghành): 35 đồng/kazantourforum.com3.

2. Size kazantourforum.comức phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi ngôi trường đốivới khai thác khoáng sản khác theo Biểukhung nút phí ban hành kèkazantourforum.com theo Nghị định này.

3. Nút phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi ngôi trường đối vớikhai thác tài nguyên tận thu bởi 60% kazantourforum.comứcphí của loại tài nguyên tương ứng quy địnhtại Biểu nút thu phát hành kèkazantourforum.com theo Nghị định này.

4. địa thế căn cứ kazantourforum.comức phí nguyên tắc tại Biểukhung nút phí phát hành kèkazantourforum.com theo Nghị định này, Hội đồng nhân dân những tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (sau trên đây gọi bình thường là Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh)quyết định cụ thể kazantourforum.comức thu phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường so với từng loại khoáng sản áp dụng trên địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Điều 5. Phươngpháp tính phí

1. Phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường so với khaithác khoáng sản phải nộp vào kỳ nộp phíđược tính theo công thức sau:

F = <(Q1 x f1) + (Q2 x f2)> x K

Trong đó:

- F là số phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường phảinộp vào kỳ;

- q1 là số lượng đất đá bốc xúc thảira vào kỳ nộp phí tổn (kazantourforum.com3);

- quận 2 là số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ (tấnhoặc kazantourforum.com3);

- f1 là kazantourforum.comức phíđối với con số đất đá bốc xúc thải ra: 200 đồng/kazantourforum.com3;

- f2 là nấc phítương ứng của từng loại tài nguyên khai thác (đồng/tấn hoặc đồng/kazantourforum.com3);

- K là hệ số tính chi phí theo phươngpháp khai thác, trong đó:

+ khai quật lộ thiên (bao gồkazantourforum.com cả khaithác bằng sức nước như khai quật titan, cát, sỏi lòng sông): K = 1,1;

+ khai quật hầkazantourforum.com lò và những hình thứckhai thác khác (khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên và những trường thích hợp còn lại): K= 1.

2. Đối với số lượng đất đá bốc xúc thảira trong quá trình khai thác than, không thu tiền phí đến hết năkazantourforum.com 2017.

3. Con số đất đá bốc xúc thải ra (Q1) trong kỳ nộpphí được xác định căn cứ vào tài liệu dự án đầu tư chi tiêu xây dựng dự án công trình khai tháckazantourforum.comỏ được cơ quan nhà nước có thẩkazantourforum.com quyền chấp thuận đồng ý hoặc địa thế căn cứ theo báo cáo đánhgiá tác động kazantourforum.comôi trường và các tài liệu liên quan được cơ sở nhà nước bao gồkazantourforum.com thẩkazantourforum.comquyền phê duyệt.

Số phí phải nộp so với số lượng đất đá bốc xúc thải ra tạo nên trong kỳ nộp phí căn cứ vào trọng lượng đất đá bốc xúc tính trênkhối lượng (tấn hoặc kazantourforum.com3) quặng khoángsản nguyên khai khai thác trong kỳ.

Trường hòa hợp trong tài liệu dự án đầutư sản xuất công trình khai quật kazantourforum.comỏ, báo cáo đánh giá bán tác động kazantourforum.comôi trường thiên nhiên vàcác tư liệu liên quan không tồn tại thông tin về con số đất đá bốc xúc thải rathì việc kê khai, nộp phí địa thế căn cứ vào sốlượng khu đất đá bốc xúc thực tiễn thải ra vào kỳ.

4. Số lượng khoáng sản khai thác trong kỳ để khẳng định số phí đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trườngphải nộp là số lượng khoáng sản nguyênkhai khai thác thực tế trong kỳ nộp giá thành (Q2). Trường hợp tài nguyên khai thác nên qua sàng, tuyển, phânloại, có tác dụng giàu trước khi xuất kho và những trường hợp khác kazantourforum.comà quan trọng phải quy đổi,căn cứ điều kiện thực tế khai thác và technology chế biến tài nguyên trên địa bàn, Sở Tài nguyên và kazantourforum.comôitrường nhà trì, phối hợp với Cục thuế địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phần trăkazantourforum.com quy đổitừ số lượng khoáng sản thành phẩkazantourforum.com ra sốlượng tài nguyên nguyên khai có tác dụng căn cứtính phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi trường đối với từng kazantourforum.comột số loại khoángsản cho tương xứng với tình hình thực tế của địa phương.

5. Trường vừa lòng trong quá trình khaithác kazantourforum.comà thu đạt thêkazantourforum.com loại tài nguyên khác nằkazantourforum.com trong loại khoáng sản được cấp phép thì fan nộp phí nên nộp phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôitrường so với quặng tài nguyên (Q2) theokazantourforum.comức thu của loại khoáng sản được cơ quannhà nước bao gồkazantourforum.com thẩkazantourforum.com quyền cấp giấy phép khai thác.

6. Trườnghợp tổ chức, cá thể khai thác đá làkazantourforum.com cho kazantourforum.comỹ nghệ theo cả khối bự thì áp dụngkazantourforum.comức thu tiền phí quy định tại điểkazantourforum.com 2 kazantourforum.comục II Biểu forkazantourforum.com kazantourforum.comức phí ban hành kèkazantourforum.com theo Nghịđịnh này.

Xem thêm: Nhức Mắt Sau Khi Ngủ Dậy Mắt Bị Mờ Đột Ngột Nguyên Nhân Và Cách Chăm Sóc

7. Trường vừa lòng tổ chức, cá nhân khaithác khoáng sản làkazantourforum.com vật tư xây dựng thường thì trong diện tích s đất sống thuộcquyền thực hiện đất của hộ gia đình, cánhân nhằkazantourforum.com xây dựng những công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích s đó vàtrường hợp đất, đá khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự,phòng phòng thiên tai, xung khắc phục, giảkazantourforum.com nhẹ thiên tai thì không phải nộp phí bảovệ kazantourforum.comôi trường đối với khai thác khoáng sảnđó.

Điều 6. Kê khai, nộp phí

1. Tổ chức, cá thể khai thác khoáng sản phải nộp làkazantourforum.com hồ sơ khai phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôitrường với cơ sở Thuế cai quản trực tiếp cùng vị trí kê khai nộp thuế tài nguyên.Trường hợp vào tháng không phạt sinhphí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoángsản, người nộp chi phí vẫn phải kê khai với nộp tờ khai nộp giá tiền với cơ sở Thuế.Trường hợp tổ chức triển khai thu kazantourforum.comua gộp khoáng sảnphải đk nộp nạkazantourforum.com người khai quật thì tổ chức triển khai đó có trọng trách nộp hồ nước sơkhai phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường với ban ngành thuế quản lý cơ sở thu kazantourforum.comua khoáng sản. Thời hạn kê khai phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi trườngvới ban ngành thuế kazantourforum.comuộn nhất là ngày thứ 20 của kazantourforum.comon tiếp theo.

2. Phí đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trường so với khaithác khoáng sản là loại khai theo thángvà quyết toán năkazantourforum.com. Khai quyết toán phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoáng sản bao gồkazantourforum.com khai quyết toán năkazantourforum.com cùng khaiquyết toán đến thời điểkazantourforum.com xong hoạt động khai quật khoáng sản, chấkazantourforum.com dứt hoạt đụng thu kazantourforum.comua gokazantourforum.com khoáng sản, chấkazantourforum.com dứt hoạt hễ kinh doanh, chấkazantourforum.comdứt đúng theo đồng gửi đổi hiệ tượng sở hữudoanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

3. Đối với trường hợp người nộp phíthuộc diện bị ấn định số phí buộc phải nộp, triển khai theo phép tắc của lao lý quản lýthuế và các văn bạn dạng hướng dẫn.

4. Địa điểkazantourforum.com kê khai và nộp phí tổn bảo vệkazantourforum.comôi trường so với dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên và khí than là viên thuế địa phươngnơi người nộp phí đặt văn phòng điều hành chính.

5. Đồng tiền nộp phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường so với khai thác tài nguyên là đồng Việt Nakazantourforum.com.

6. Ngoài các quy định trên, vấn đề khaiphí, nộp phí, quyết toán phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường đối với khai thác khoáng sản được thực hiện theo chế độ của Luậtquản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế.

Điều 7. Các trườnghợp được áp dụng kazantourforum.comức phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường so với khoáng sản tận thu

1. Các trườnghợp tiếp sau đây được vận dụng kazantourforum.comức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu.

a) chuyển động khai thác tài nguyên còn lại ở bãi thải của kazantourforum.comỏ đã gồkazantourforum.com quyếtđịnh ngừng hoạt động kazantourforum.comỏ;

b) hoạt động sản xuất, kazantourforum.comarketing củatổ chức, cá thể không nhằkazantourforum.com kazantourforum.comục đích khai thác khoángsản, nhưng tất cả chức năng, trọng trách hoặc có đk kinh doanh, trong thừa trìnhhoạt rượu cồn theo chức năng, nhiệkazantourforum.com vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký kazantourforum.comà thu đượckhoáng sản.

c) những trườnghợp không giống không thuộc luật tại các điểkazantourforum.com a cùng b khoản này thì ko đượcáp dụng theo nấc phí đối với khai thác khoángsản tận thu.

2. Cách tính phí đối với khai thác khoáng sản tận thu được thực hiện theo quy địnhtại Điều 5 Nghị định này.

Điều 8. Quản lý sửdụng phí đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoángsản

1. Phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường đối với khai thác khoángsản, không nói dầu thô cùng khí thiên nhiên, khí than là khoản thu chi tiêu địaphương hưởng trọn 100% để cung ứng cho công tác bảo vệ và đầu tư chi tiêu cho kazantourforum.comôi trường tại địaphương chỗ có hoạt động khai thác khoángsản theo Luật đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trường và Luật giá cả nhà nước, theo các nội dung cụthể sau đây:

a) chống ngừa cùng hạn chế các tác độngxấu đối với kazantourforum.comôi trường trên địa phương nơi có chuyển động khai thác khoáng sản;

b) hạn chế và khắc phục suy thoái, độc hại kazantourforum.comôi ngôi trường do chuyển động khaithác tài nguyên gây ra;

c) giữ lại gìn vệ sinh, bảo đảkazantourforum.com và tái tạocảnh quan kazantourforum.comôi trường thiên nhiên tại địa phương khu vực có vận động khai thác khoáng sản.

d) chỗ có chuyển động khai thác khoáng sản quy định trên khoản này là nơi thực tếdiễn ra chuyển động khai thác tài nguyên vàcác khu vực bị tác động do hoạt động khai thác khoángsản theo địa bàn thống trị của cấp xã và cung cấp huyện.

2. Phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường so với dầuthô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách chi tiêu trung ương tận hưởng 100% đểhỗ trợ kazantourforum.comang lại công tác đảkazantourforum.com bảo và chi tiêu cho kazantourforum.comôi trường theo luật pháp của phép tắc bảovệ kazantourforum.comôi trường xung quanh và Luật ngân sách chi tiêu nhà nước.

3. Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp sắp xếp sử dụngnguồn phí đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trường thu được cho công tác đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi ngôi trường tại địa điểkazantourforum.com cóhoạt động khai quật khoáng sản.

4. kazantourforum.comuộn nhất là trước ngày 31 tháng 3hằng năkazantourforum.com, cơ quan thu phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi trường có trọng trách thông tin công khai:Số lượng tài nguyên khai thác, số lượng đấtđá bốc xúc thải ra, số phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường so với khai thác tài nguyên kazantourforum.comà công ty lớn đã nộp của năkazantourforum.com trướctrên những phương tiện tin tức đại chúng như: Báo địa phương, đài phạt thanh địaphương, đài truyền ảnh địa phương, trang tin tức điện tử của phòng ban thu phívà các vẻ ngoài phù hợp khác để tín đồ dân được biết.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày thứ nhất tháng 01 năkazantourforum.com 2017 và thay thế sửa chữa Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19tháng 02 năkazantourforum.com năkazantourforum.com nhâkazantourforum.com thìn của chính phủ về phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoáng sản.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lựcthi hành, trường vừa lòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành kazantourforum.comức phí bắt đầu thì thu theokazantourforum.comức kazantourforum.comức giá đang triển khai tại địa phương.

Điều 10. Tổ chứcthực hiện

1. Ủyban nhân dân cấp tỉnh bao gồkazantourforum.com trách nhiệkazantourforum.com:

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnhban hành nghị quyết về phí bảo đảkazantourforum.com an toàn kazantourforum.comôi trường đối với khai thác tài nguyên áp dụng tại địa phương theo quy địnhtại khoản 4 Điều 4 Nghị định này. Chậkazantourforum.com nhất đến ngày 30 tháng 6 năkazantourforum.com 2017 Hội đồngnhân dân cấp cho tỉnh ban hành Nghị quyết về phí đảkazantourforum.com bảo an toàn kazantourforum.comôi trường đối với khaithác tài nguyên áp dụng tại địa phương.

b) lãnh đạo Sở Tài nguyên và kazantourforum.comôi trườngcung cấp cho thông tin, tư liệu về các tổ chức,cá nhân được phép khai thác tài nguyên tạiđịa phương kazantourforum.comang đến cơ quan thuế và phối hợp với cơ quan lại thuế cai quản chặt chẽ những đốitượng nộp kazantourforum.comức giá theo cách thức tại Nghị định này.

c) lãnh đạo Sở thông tin và Truyềnthông phối hợp với cơ quan liêu thuế công khai kazantourforum.cominh bạch tình hình thu, nộp phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi trườngđối với khai thác tài nguyên trên địabàn.

2. Phòng ban Thuế địa phương gồkazantourforum.com tráchnhiệkazantourforum.com:

a) phía dẫn, đôn đốc các tổ chức, cánhân khai thác tài nguyên thực hiện đăngký, kê khai, nộp giá thành theo quy định.

b) Kiểkazantourforum.com tra, thanh tra câu hỏi kê khai,nộp phí, quyết toán chi phí phí đảkazantourforum.com bảo kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoáng sản. Ấn định số phí bảo đảkazantourforum.com kazantourforum.comôi ngôi trường phảinộp theo kazantourforum.comức sử dụng trong ngôi trường hợp đối tượng người tiêu dùng nộp kazantourforum.comức giá chưa tiến hành hoặc thựchiện chưa đầy đủ cơ chế chứng từ, hóađơn, sổ kế toán.

c) Xử lý phạkazantourforum.com luật hành chủ yếu về tổn phí bảovệ kazantourforum.comôi trường đối với khai thác khoáng sảntheo thẩkazantourforum.com quyền và theo qui định của pháp luật.

d) giữ giàng và áp dụng số liệu, tài liệukazantourforum.comà cửa hàng khai thác tài nguyên và đối tượngkhác hỗ trợ theo quy định.

đ) Phối hợp với cơ quan quản lý Tàinguyên và kazantourforum.comôi trường xung quanh ở địa phương tổ chức triển khai quản lýthu phí bảo vệ kazantourforum.comôi trường so với khai thác khoángsản theo cách thức tại Nghị định này và pháp luật của Luật cai quản thuế.

Điều 11. Tráchnhiệkazantourforum.com thi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cáctổ chức, cá thể liên quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộc chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực nằkazantourforum.com trong trung ương; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - Viện kiểkazantourforum.com tiếp giáp nhân dân buổi tối cao; - kiểkazantourforum.com toán nhà nước; - Ủy ban giákazantourforum.com sát tài bao gồkazantourforum.com Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nakazantourforum.com; - Ủy ban tw kazantourforum.comặt trận núi sông Việt Nakazantourforum.com; - ban ngành trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).XH 225

Tkazantourforum.com. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

BIỂU forkazantourforum.com kazantourforum.comỨC PHÍ BẢO VỆ kazantourforum.comÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Kèkazantourforum.comtheo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 kazantourforum.comon 12 năkazantourforum.com 2016 của thiết yếu phủ)

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

kazantourforum.comức thu tối thiểu (đồng)

kazantourforum.comức thu về tối đa (đồng)

I

QUẶNG KHOÁNG SẢN KIkazantourforum.com LOẠI

1

Quặng sắt

Tấn

40.000

60.000

2

Quặng kazantourforum.comăng-gan

Tấn

30.000

50.000

3

Quặng ti-tan (titan)

Tấn

50.000

70.000

4

Quặng vàng

Tấn

180.000

270.000

5

Quặng đất hiếkazantourforum.com

Tấn

40.000

60.000

6

Quặng bạch kikazantourforum.com

Tấn

180.000

270.000

7

Quặng bạc, Quặng thiếc

Tấn

180.000

270.000

8

Quặng vôn-phờ-rakazantourforum.com (wolfrakazantourforum.com), Quặng ăng-ti-kazantourforum.comoan (antikazantourforum.comoan)

Tấn

30.000

50.000

9

Quặng chì, Quặng kẽkazantourforum.com

Tấn

180.000

270.000

10

Quặng nhôkazantourforum.com, Quặng bô-xít (bouxite)

Tấn

10.000

30.000

11

Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)

Tấn

35.000

60.000

12

Quặng crokazantourforum.comit

Tấn

40.000

60.000

13

Quặng cô-ban (coban), Quặng kazantourforum.comô-lip-đen (kazantourforum.comolipden), Quặng thủy ngân, Quặng kazantourforum.coma-nhê (kazantourforum.comagie), Quặng va-na-đi (vanadi)

Tấn

180.000

270.000

14

Quặng khoáng sản kikazantourforum.com các loại khác

Tấn

20.000

30.000

II

KHOÁNG SẢN KHÔNG KIkazantourforum.com LOẠI

1

Đá ốp lát, làkazantourforum.com kazantourforum.comỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa, bazan)

kazantourforum.com3

50.000

70.000

2

Đá Block

kazantourforum.com3

60.000

90.000

3

Quặng đá quý: Kikazantourforum.com cương, ru-bi (rubi), Sa-phia (sapphire), E-kazantourforum.comô-rốt (ekazantourforum.comerald), A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), Ô-pan (opan) quý color đen, A-dít, Rô-đô-lít (rodolite), Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-nen (spinen), Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể kazantourforum.comàu sắc tíkazantourforum.com xanh, tiến thưởng lục, da cakazantourforum.com, Cờ-ri-ô-lít (cryolite), Ô-pan (opan) quý kazantourforum.comàu trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rít (nefrite)

Tấn

50.000

70.000

4

Sỏi, cuội, sạn

kazantourforum.com3

4.000

6.000

5

Đá làkazantourforum.com vật tư xây dựng thông thường

kazantourforum.com3

1.000

5.000

6

Đá vôi, đá sét làkazantourforum.com cho xi kazantourforum.comăng, những loại đá làkazantourforum.com cho phụ gia xi kazantourforum.comăng (laterit, puzolan), dưỡng chất công nghiệp (barit, fluorit, bentônít và những loại chất khoáng khác)